جزوه سیستم عامل

جزوه سیستم عامل

جزوه سیستم عامل

توجه: این جزوه بر اساس ویراست‌های جدید سه نویسنده مشهور این درس یعنی آبراهام سیلبرشاتز، ویلیام استالینگز و اندرو تنن‌بام نگارش شده است.

توجه: از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منابع درس سیستم عامل کتب آبراهام سیلبرشاتز، ویلیام استالینگز و اندرو تنن‌بام معرفی شده‌اند.

توجه: این جزوه به طور کامل شامل درسنامه و حل تشریحی تست‌های کنکور دولتی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ می‌باشد.

توجه: حل تشریحی تست‌های کنکور دولتی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ در کتاب سیستم عامل راهیان ارشد منتشر شده است.

توجه: جهت تهیه نسخه کاغذی همین جزوه به همراه حل تشریحی تست‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ می‌توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید.

توجه: در سال‌های اخیر طراحان کنکور توجه زیادی به مطالب مفاهیم اولیه، مدیریت فرآیندها و زمان‌بندی پردازنده و مدیریت نخ داشته‌اند، به طور میانگین ۱ تا ۳ تست از ۴ تا ۶ تست مطرح شده در درس سیستم عامل در سال‌های اخیر از مطالب مفاهیم اولیه، مدیریت فرآیندها و زمان‌بندی پردازنده و مدیریت نخ بوده است. بنابراین مطالب مفاهیم اولیه، مدیریت فرآیندها و زمان‌بندی پردازنده و مدیریت نخ از اهمیت بالایی برخودار است.

توجه: در سال‌های اخیر طراحان کنکور توجه زیادی به مطالب مدیریت حافظه اصلی، مدیریت حافظه مجازی، مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند، مدیریت بن بست و مدیریت دیسک داشته‌اند، به طور میانگین ۲ تا ۴ تست از ۴ تا ۶ تست مطرح شده در درس سیستم عامل در سال‌های اخیر از مطالب مدیریت حافظه اصلی، مدیریت حافظه مجازی، مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند، مدیریت بن بست و مدیریت دیسک بوده است. بنابراین مطالب مدیریت حافظه اصلی، مدیریت حافظه مجازی، مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند، مدیریت بن بست و مدیریت دیسک از اهمیت بالایی برخودار است.

مشخصات جزوه سیستم عامل

عنوان جزوه: سیستم عامل

مقطع: کارشناسی ارشد

مولف: ارسطو خلیلی فر

ناشر: انتشارات بابان

نوبت چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۴۰۰

سال انتشار: ۱۳۹۶

سرفصل‌های جزوه سیستم عامل

فصل اول: مفاهیم اولیه


فصل دوم: مدیریت فرآیندها و زمان‌بندی پردازنده


فصل سوم:  مدیریت نخ


فصل چهارم: مدیریت حافظه اصلی


فصل پنجم: مدیریت حافظه مجازی


فصل ششم: مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند


فصل هفتم: مدیریت بن‌بست


فصل هشتم: مدیریت دیسک

دانلود جزوه سیستم عامل

فصل اول: مفاهیم اولیه


فصل دوم: مدیریت فرآیندها و زمان‌بندی پردازنده

دانلود فصل دوم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیند و زمان‌بندی پردازنده)


فصل سوم:  مدیریت نخ

دانلود فصل سوم جزوه سیستم عامل (مدیریت نخ)


فصل چهارم: مدیریت حافظه اصلی

دانلود فصل چهارم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه اصلی)


فصل پنجم: مدیریت حافظه مجازی

دانلود فصل پنجم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه مجازی)


فصل ششم: مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند

دانلود فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند)


فصل هفتم: مدیریت بن‌بست


فصل هشتم: مدیریت دیسک

دانلود صدای کلاسی سیستم عامل

فصل اول: مفاهیم اولیه

دانلود بخش اول صدای کلاسی فصل اول جزوه سیستم عامل (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی فصل اول جزوه سیستم عامل (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی فصل اول جزوه سیستم عامل (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی فصل اول جزوه سیستم عامل (مفاهیم اولیه)


فصل دوم: مدیریت فرآیندها و زمان‌بندی پردازنده

دانلود بخش اول صدای کلاسی فصل دوم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیند و زمان‌بندی پردازنده)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی فصل دوم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیند و زمان‌بندی پردازنده)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی فصل دوم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیند و زمان‌بندی پردازنده)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی فصل دوم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیند و زمان‌بندی پردازنده)


فصل سوم:  مدیریت نخ

دانلود بخش اول صدای کلاسی فصل سوم جزوه سیستم عامل (مدیریت نخ)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی فصل سوم جزوه سیستم عامل (مدیریت نخ)


فصل چهارم: مدیریت حافظه اصلی

دانلود بخش اول صدای کلاسی فصل چهارم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه اصلی)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی فصل چهارم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه اصلی)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی فصل چهارم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه اصلی)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی فصل چهارم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه اصلی)

دانلود بخش پنجم صدای کلاسی فصل چهارم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه اصلی)


فصل پنجم: مدیریت حافظه مجازی

دانلود بخش اول صدای کلاسی فصل پنجم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه مجازی)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی فصل پنجم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه مجازی)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی فصل پنجم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه مجازی)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی فصل پنجم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه مجازی)


فصل ششم: مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند

دانلود بخش اول صدای کلاسی فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند)

دانلود بخش پنجم صدای کلاسی فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند)

دانلود بخش ششم صدای کلاسی فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند)

دانلود بخش هفتم صدای کلاسی فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند)

دانلود بخش هشتم صدای کلاسی فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند)

دانلود بخش نهم صدای کلاسی فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند)

دانلود بخش دهم صدای کلاسی فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند)


فصل هفتم: مدیریت بن‌بست


فصل هشتم: مدیریت دیسک

دانلود فیلم آموزشی سیستم عامل

فصل اول: مفاهیم اولیه


فصل دوم: مدیریت فرآیندها و زمان‌بندی پردازنده


فصل سوم:  مدیریت نخ


فصل چهارم: مدیریت حافظه اصلی


فصل پنجم: مدیریت حافظه مجازی


فصل ششم: مدیریت فرآیندها و نخ‌های هم‌روند


فصل هفتم: مدیریت بن‌بست


فصل هشتم: مدیریت دیسک

نتایج دوستان از کلاس‌ها، کتاب‌ها و فیلم‌های آموزشی

http://cdn.khalilifar.ir/2017/10/OS_1396.jpg

نتایج دولتی۹۶

منبع: جزوه سیستم عامل بابان و کتاب سیستم عامل راهیان ارشد
مولف: ارسطو خلیلی فر


کلاس حضوری + کلاس آنلاین + فیلم آموزشی

تلفن دفتر بابان:
۰۲۱-۷۷۹۷۲۸۶۸
۰۲۱-۷۷۹۷۳۳۸۶
دپارتمان تخصصی کامپیوتر و آی تی
موسسه بابان

خرید جزوه از طریق لینک مقابل برای شما امکان پذیر است.

تلفن رزرو مشاوره حضوری و تلفنی: ۷۷۹۷۲۸۶۸-۰۲۱

توجه

به سوالات شما در بخش کتاب و مشاوره حداکثر تا ساعت ۸ صبح روزهای زوج پاسخ خواهم داد. همچنین به سوالات درسی شما مانند حل تست‌ها نیز در بخش مربوط به هر کتاب پاسخ خواهم داد. موفق و پیروز باشید. ارسطو خلیلی فر

26 پاسخ ها
دیدگاه های جدیدتر »
  • ارسطو خلیلی فر
   ارسطو خلیلی فر می گوید:

   سلام
   بچه ها اغلب به خود من خبر می دن دارن همین جزوات رو می خونن که خدارو شکر خبر می دن که نتیجه هم گرفتن و قبول هم شدن

   پاسخ
 1. مهدی
  مهدی می گوید:

  سلام و خداقوت خدمت استاد خستگی ناپذیر کتاب جدید سیستم عاملتون کی آماده میشه لطفا زمان دقیقشو بفرمایید.

  پاسخ
  • ارسطو خلیلی فر
   ارسطو خلیلی فر می گوید:

   سلام
   کتاب جدید سیستم عامل من همانند کتاب نارنجی پایگاه داده به منتشر شده است، این کتاب نگارش شیوا و کاملی پیدا کرده و قوانین چهارگانه ارسطو در سیستم عامل در این کتاب برای اولین بار به شکل مکتوب شده منتشر شده است، مطالعه این کتاب خاص و منحصر به فرد رو توصیه می کنم

   پاسخ
 2. عباس
  عباس می گوید:

  با عرض سلام
  استاد قوانین چهار گانه سیستم عامل تو کدوم بخش ویسای جلسه فصل فرایند های همروند هستش که دانلود کنم
  با تشکر

  پاسخ
  • ارسطو خلیلی فر
   ارسطو خلیلی فر می گوید:

   سلام
   فصل فرآیندهای هم روند کتاب سیستم عامل راهیان ارشد، روش هایی برای حل همه سوالات فرآیندهای هم روند گفتم که می تونید به ۱۰۰ درصد سوالات این فصل پاسخ بدید، البته داخل صدای کلاسی هم توضیح داده ام
   موفق باشی

   پاسخ
 3. فاطمه
  فاطمه می گوید:

  با سلام و احترام

  دکتر برای سیستم عامل فیلم ارائه میدید یا صوت ها رو دانلود کنیم؟

  بخش نظرات پایگاه داده رو که غیر فعال کردین ولی ممنون هستیم که فیلم های پایگاه رو با سرعت خوبی منتشر می کنید.

  پاسخ
  • ارسطو خلیلی فر
   ارسطو خلیلی فر می گوید:

   سلام
   صداهای کلاسی خیلی خوب و قوی هست می تونی پیش بری
   فیلم هم چشم حتما منتشر می کنم
   راستی ممنون گفتی، بخش نظرات پایگاه داده رو خبر نداشتم غیر فعال شده، این بخش هم فعال شد
   موفق باشی

   پاسخ
 4. Milad
  Milad می گوید:

  سلام استاد خسته نباشید
  شرمنده ظاهرا تست های که تو ویس حل میکنید بعضی هاشون تست های آخر فصل جزوه هستش ولی ما که جزوات دانلود کردیم فقط درس نامه بود تستی آخر فصل نیومده احتمالا ۸۹ به قبل هستش این بخش هارو نمیذارید برای دانلود؟!

  پاسخ
  • ارسطو خلیلی فر
   ارسطو خلیلی فر می گوید:

   سلام
   تست ۸۰ تا ۸۸ نسخه کلاسی منتشر شده و داخل جزوه سیستم عامل بابان قرار دارد درس و تست، و حل خیلی تشرحی و فوق تشریحی تست های ۸۹ تا ۹۶ داخل کتاب راهیان ارشد قرار دارد

   پاسخ
 5. hediye
  hediye می گوید:

  سلام استاد ببخشید از شاگردای کلاستون کسی نمیتونه ویس مدیریت دیسک رو اینجا بذاره؟
  استاد خواهش میکنم ازشون بگیرید ماهم با ویس خوندیم جزیی از کلاسیم
  ممنون بخاطر لطفی که به ما دارید.

  پاسخ
  • ارسطو خلیلی فر
   ارسطو خلیلی فر می گوید:

   سلام
   داخل بخش مشخصات جزوه مشخص شده است، جزوه + کتاب سیستم عامل راهیان ارشد به قدرت مطلق خواهید رسید

   پاسخ
 6. مهتاب
  مهتاب می گوید:

  سلام استاد وقت تون بخیر
  استاد این جزوه برا کسایی که کلاس شرکت نمیکنن هم خوبه؟یا برای بچه های کلاسه منظورم اینه این جزوه تمام مباحث رو پوشش میده؟

  پاسخ
  • ارسطو خلیلی فر
   ارسطو خلیلی فر می گوید:

   سلام
   بله جزوه + کتاب سیستم عامل راهیان ارشد، از فیلم‌های کلاس آنلاین و آفلاین هم می‌تونید استفاده کنید

   پاسخ
  • ارسطو خلیلی فر
   ارسطو خلیلی فر می گوید:

   سلام
   فصول اول، دوم، هفتم و هشتم به همراه حل تست های همه فصول در نسخه کاغذی این جزوه قرار گرفته است

   پاسخ
دیدگاه های جدیدتر »

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *