آمار و احتمال

درس آمار و احتمال یکی از دروس مهم کنکور ارشد کامپیوتر و پایه درس ریاضیات گسسته است. درس آمار و احتمال یکی از دروس ریاضیات رشته مهندسی کامپیوتر با ضریب ۲ است که  که ۴ سوال از آن مطرح می‌شود.

اگر در درس ریاضیات گسسته، فصل شمارش و ترکیبیات را خوب خوانده باشید، یک تست‌ آمار احتمال را با همان اطلاعات می‌توانید حل کنید. تست دوم به فرمول جایگشت و شمارش و … نیاز پیدا می‌کنید. تست سوم و چهارم معمولا در مورد متغیرهای تصادفی پواسون، نمایی، دوجمله‌ای، نرمال و روابط بین آنها است و یا مربوط به فصل‌های آخر یعنی  برآوردگرها و آزمون فرضیه است که بر خلاف اسمشان بسیار ساده هستند و الگوهای تکراری دارند. اگر آمار احتمال را به قصد شرکت در کنکور ارشد می‌خوانید در فصل‌های اول درجا نزنید. میوه‌های رسیده‌تر و ساده‌تر در فصل‌های آخر هستند.

کتب مرجع درس آمار و احتمال:

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منبع درس آمار و احتمال کتاب‌‌‌ نویسنده‌ی مشهور این درس یعنی لئون گارسیا معرفی شده‌است.

سرفصل‌های  درس آمار و احتمال:

سرفصل‌های درس آمار و احتمال شامل فصول مبانی احتمال، پیشامدهای مستقل و مجزا، احتمال شرطی، قاعده بیز، فرمول‌های شمارشی، توزیع های احتمال، امید و واریانس، توزیع های گسسته مشهور، برنولی، دوجمله ای، پواسون، هندسی، توزیع های پیوسته مشهور، نمایی، نرمال، خی دو، استیودنت، رابطه نمایی و پواسون، تقریب به نرمال، سایر توزیعهای پیوسته، تکمیلی توزیع های احتمال، توزیع توام و حاشیه ای، تابع مولد گشتاور، کوواریانس، برآوردگرها، پارامترها،انواع برآوردها، برآوردگر اریب و نااریب، سازگار و ناسازگار، برآوردگرهای معروف، رگرسیون خطی، ضریب همبستگی، آزمون فرضیه است.

کتاب کنکوری درس آمار و احتمال:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب آمار و احتمال انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است. در دست تالیف است.

با توجه به آن که کتاب‌های کنکوری موجود در بازار هرکدام دارای ایرادات و نواقصی هستند، تلاش بر آن است که به جز محتوای درس و فایل‌های متنی که در کنار آن به دانشجویان عزیز عرضه می‌کنیم، نیاز به مطالعه منبع دیگری نداشته باشید. جزوه درسی کامل و سوالات به تعداد کافی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

کلاس آنلاین درس آمار و احتمال:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آمار و احتمال گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس آمار و احتمال:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آمار و احتمال گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.