بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر ۱۴۰۱

در این بخش بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر ویژه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ معرفی شده است. کنکور ارشد کامپیوتر شامل دروس زبان عمومی و تخصصی، ریاضی عمومی ۱ و ۲، آمار و احتمال، ریاضیات گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، سیستم عامل، پایگاه داده، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، هوش مصنوعی، شبکه‌های کامپیوتری، نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، الکترونیک دیجیتال و سیگنال و سیستم است. گرایش هوش مصنوعی و نرم افزار جزو بهترین گرایش ارشد کامپیوتر محسوب می‌شوند.

زبان عمومی و تخصصی

کتاب کنکوری درس زبان عمومی و تخصصی:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب زبان عمومی و تخصصی جلد اول انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد علیرضا زارع است.

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب زبان عمومی و تخصصی جلد دوم انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد علیرضا زارع است.

کلاس آنلاین درس زبان عمومی و تخصصی:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین زبان عمومی و تخصصی استاد علیرضا زارع است.

کلاس آفلاین درس زبان عمومی و تخصصی:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین زبان عمومی و تخصصی استاد علیرضا زارع است.


زبان تخصصی

کتاب کنکوری درس زبان تخصصی:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب زبان تخصصی انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ارسطو خلیلی فر و استاد فائقه شاه حسینی است.


ریاضیات گسسته

کتاب کنکوری درس ریاضیات گسسته:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب ریاضیات گسسته انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آنلاین درس ریاضیات گسسته:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضیات گسسته گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس ریاضیات گسسته:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضیات گسسته گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.


ریاضی عمومی ۱ و ۲

کتاب کنکوری درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب ریاضی عمومی ۱ و ۲ انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضی عمومی ۱ و ۲ گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضی عمومی ۱ و ۲ گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.


آمار و احتمال

کتاب کنکوری درس آمار و احتمال:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب آمار و احتمال انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آنلاین درس آمار و احتمال:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آمار و احتمال گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس آمار و احتمال:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آمار و احتمال گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.


ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم

کتب کنکوری دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب ساختمان داده انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب طراحی الگوریتم انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب ۶۰۰ مسئله‌ی چند گزینه‌ای از داده ساختارها و الگوریتم‌ها انتشارات فاطمی تالیف استاد محمد قدسی است.

کلاس آنلاین دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ساختمان داده و طراحی الگوریتم گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ساختمان داده و طراحی الگوریتم گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.


مدارهای منطقی

کتاب کنکوری درس مدار منطقی:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب مدار منطقی انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد مسعود کتیرایی است.

کلاس آنلاین درس مدار منطقی:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین مدار منطقی گروه بابان استاد کتیرایی است.

کلاس آفلاین درس مدار منطقی:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین مدار منطقی گروه بابان استاد کتیرایی است.


معماری کامپیوتر

کتاب کنکوری درس معماری کامپیوتر:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب معماری کامپیوتر انتشارات راهیان ارشد استاد مسعود کتیرایی است.

کلاس آنلاین درس معماری کامپیوتر:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین معماری کامپیوتر گروه بابان استاد مسعود کتیرایی است.

کلاس آفلاین درس معماری کامپیوتر:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین معماری کامپیوتر گروه بابان استاد مسعود کتیرایی است.


سیستم عامل

کتاب کنکوری درس سیستم عامل:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب سیستم عامل انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ارسطو خلیلی‌فر است.

بهترین جزوه نتیجه‌گرا و امن این درس جزوه سیستم عامل انتشارات بابان تالیف استاد ارسطو خلیلی‌فر است.

کلاس آنلاین درس سیستم عامل:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین سیستم عامل گروه بابان استاد ارسطو خلیلی فر  است.

کلاس آفلاین درس سیستم عامل:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین سیستم عامل گروه بابان استاد ارسطو خلیلی فر است.


شبکه‌های کامپیوتری

کتاب کنکوری درس شبکه های کامپیوتری:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب شبکه های کامپیوتری جلد اول انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ارسطو خلیلی‌فر است.

بهترین جزوه نتیجه‌گرا و امن این درس جزوه شبکه های کامپیوتری جلد دوم انتشارات بابان تالیف استاد ارسطو خلیلی‌فر است.

کلاس آنلاین درس شبکه های کامپیوتری:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین شبکه های کامپیوتری گروه بابان استاد ارسطو خلیلی فر  است.

کلاس آفلاین درس شبکه های کامپیوتری:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین شبکه های کامپیوتری گروه بابان استاد ارسطو خلیلی فر است.


نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

کتاب کنکوری درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها انتشارات علوم رایانه تالیف استاد فردین شاپوری است.

کلاس آنلاین درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.


پایگاه داده‌ها

کتاب کنکوری درس پایگاه داده:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب پایگاه داده جلد اول انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ارسطو خلیلی‌فر است.

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب پایگاه داده جلد دوم انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ارسطو خلیلی‌فر است.

کلاس آنلاین درس پایگاه داده:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین پایگاه داده گروه بابان استاد ارسطو خلیلی فر  است.

کلاس آفلاین درس پایگاه داده:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین پایگاه داده گروه بابان استاد ارسطو خلیلی فر است.


هوش مصنوعی

کتاب کنکوری درس هوش مصنوعی:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب هوش مصنوعی انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک و استاد ارسطو خلیلی‌فر است.

کلاس آنلاین درس هوش مصنوعی:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین هوش مصنوعی گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس هوش مصنوعی:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین هوش مصنوعی گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.


الکترونیک دیجیتال

کتاب کنکوری درس الکترونیک دیجیتال:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب الکترونیک دیجیتال انتشارات راهیان ارشد استاد مسعود کتیرایی است.

کلاس آنلاین درس الکترونیک دیجیتال:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین الکترونیک دیجیتال گروه بابان استاد مسعود کتیرایی است.

کلاس آفلاین درس الکترونیک دیجیتال:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین الکترونیک دیجیتال گروه بابان استاد مسعود کتیرایی است.


سیگنال سیستم

کتب کنکوری درس سیگنال سیستم:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب سیگنال سیستم جلد اول انتشارات نصیر استاد مهدی تقدسی است.

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب سیگنال سیستم جلد دوم انتشارات نصیر استاد مهدی تقدسی است.

کلاس آنلاین درس سیگنال سیستم:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین سیگنال سیستم گروه بابان استاد مهدی تقدسی است.

کلاس آفلاین درس سیگنال سیستم:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین سیگنال سیستم گروه بابان استاد مهدی تقدسی است.

4 پاسخ ها
 1. فاطمه
  فاطمه می گوید:

  سلام
  عالی خسته نباشید
  .برای ارشد مهندسی کامپیوتر به ترتیب چه کتابایی رو باید بخونیم و اینکه کدوما رو حذف کنیم؟
  لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
  • ارسطو خلیلی‌فر
   ارسطو خلیلی‌فر می گوید:

   🔻 برنامه مهندسی کامپیوتر: #نتیجه_گرا

   ۱⃣ #قدم_اول:
   ◽️ ریاضیات گسسته: استاد گیلک
   ➖➖➖➖➖➖➖
   ۲⃣ #قدم_دوم:
   ◽️ ساختمان داده: استاد گیلک
   ◽️ طراحی الگوریتم: استاد گیلک
   ➖➖➖➖➖➖➖
   ۳⃣ #قدم_سوم:
   ◽️ مدارمنطقی: استاد کتیرایی
   ◽️ پایگاه داده: استاد خلیلی فر
   ➖➖➖➖➖➖➖
   ۴⃣ #قدم_چهارم:
   ◽️ هوش مصنوعی: استاد گیلک
   ◽️ معماری کامپیوتر: استاد کتیرایی
   ➖➖➖➖➖➖➖
   ۵⃣ #قدم_پنجم:
   ◽️ سیستم عامل: استاد خلیلی فر
   ◽️ نظریه زبان: استاد گیلک
   ➖➖➖➖➖➖➖
   ۶⃣ #قدم_ششم:
   ◽️ الکترونیک دیجیتال: استاد کتیرایی
   ◽️ شبکه های کامپیوتری: استاد خلیلی فر
   ➖➖➖➖➖➖➖
   ۷⃣ #قدم_هفتم:
   ◽️ سیگنال سیستم: استاد تقدسی
   ➖➖➖➖➖➖➖
   ◽️#توجه: درس #زبان_انگلیسی استاد زارع به طور موازی با بقیه دروس خوانده شود.
   ◽️ #توجه: دقت کنید که ضریب برای یک بسته دروس است. و نه برای یک تک درس.
   ◽️ #توجه: اگر جامعه داوطلبین رقابتی نرمال کنکور را حدود ۱۰۰۰ نفر در نظر بگیریم که البته تعداد داوطلبین جدی حدود ۵۰۰ نفر است؛ آنگاه هر قدم که کامل تمام می شود حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ رتبه جا به جا می شوید و رتبه بهبود می یابد؛ شما در پایان قدم #پنجم به حدود رتبه ۱۰۰ نزدیک می شوید که از آنجا به بعد هر قدم دیگری که بردارید باعث بهبود رتبه تا رتبه ۱ تا ۱۰ می شود.
   ◽️ #توجه: هر قدم که کامل تمام شد بعد قدم بعدی شروع شود.
   ➖➖➖➖➖➖➖
   ✅ مطالعه برنامه قدم به قدم اساتید بابان و مولفین راهیان ارشد ویژه کنکور ارشد و دکتری ۱۴۰۱ 👇
   🌐 https://khalilifar.ir/?p=12028

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *