سامانه‌های شبکه‌ای

معرفی گرایش سامانه‌های شبکه‌ای

مجموعه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

توجه: همچنین مطالعه برنامه درسی مصوب وزارت علوم تحت عنوان «سامانه‌های شبکه‌ای» را نیز توصیه می کنیم.

رویکرد نوین تحقیقات در سطح جهانی بر اساس تعامل رشته های مختلف پایه گذاری شده است و به نام بین رشته ای (Interdisciplinary) شناخته می شود. مهندسی فناوری اطلاعات گرایشِ سامانه های شبکه ای بعنوان یکی از رشته های جدیدِ  گروه علوم و فناوری شبکه در تاریخ ۹۲/۱۱/۱ به تصویب رسیده و از نیمسال دوم ۹۳-۹۲ در دانشکده ی علوم و فنون نوین دانشگاه تهران (www.fnst.ut.ac.ir) دانشجو پذیرفته است. باید توجه داشت که دانشکده بسیار جوان است و طول می‌کشد تا به سطح دانشکده‌های قدیمی همچون دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران برسد. با این وجود به تفاوت ماموریت های دو دانشکده باید توجه ویژه داشت، چرا که این دانشکده ماموریت دارد بصورت بین رشته ای دانشجویان را برای پاسخ به نیازهای کشور آماده سازدبا توجه به ارتباط تنگاتنگِ فناوری اطلاعات با علوم شبکه از جمله شبکه های زیستی، اجتماعی و ارتباطی، این رشته در نظر دارد این شبکه ها را نمایش، ارزیابی، تحلیل و پیش بینی نماید. برنامه درسی این رشته که مصوب هشتصد و نوزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است شامل اختلاطی از دروس پایه ای کامپیوتر مانند ساختمان داده ها و الگوریتم های گراف همراه با دروس تخصصی شبکه از جمله شبکه های پیچیده و تحلیل شبکه های اطلاعاتی، دروس پایه ای مثل جبر خطی و دروس بین رشته ای چون مبانی نظری شبکه های اجتماعی است. هدف از گنجاندن درس مبانی نظری مبانی شبکه های اجتماعی آشنایی با پیدایش نظریه های شبکه ای در جهان است که به افرادی چون بارنز در سال ۱۹۵۴ و مقاله ای که در مورد وضعیت معیشتی ناحیه ای جزیره ای در نروژ نوشته بود بر می گردد. اهمیت این موضوع و تلفیق آن با رشته ای همچون جامعه شناسی هنگامی مرتفع می گردد که بخواهیم اعضای شبکه را بصورت موجودیتی خاص در نظر بگیریم که دارای افکار و احساسات مختص به خود هستند. هم اکنون این درس توسط استاد ارجمند دکتر عبداللهیان، عضو هیات علمی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران تدریس می شود.

توجه: همچنین مطالعه برنامه درسی مصوب وزارت علوم تحت عنوان «سامانه‌های شبکه‌ای» را نیز توصیه می کنیم.