مجموعه سوالات کامپیوتر

عنوان کتاب:مجموعه سولات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دولتی سال ١٣٨۵ تا سال ۱۳۹۴

مقطع:کارشناسی ارشد

نوبت چاپ:دوم

مولفین:

هادی یوسفی، ارسطو خلیلی فر

ناشر: انتشارات پوران پژوهش


به سوالات شما در بخش کتاب و مشاوره حداکثر تا ساعت ۸ صبح روزهای زوج پاسخ خواهم داد.

همچنین به سوالات درسی شما مانند حل تست ها نیز در بخش مربوط به هر کتاب پاسخ خواهم داد.

موفق و پیروز باشید.

ارسطو خلیلی فر