منابع کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر و IT دانشگاه دولتی سال ۱۳۹۴

منابع کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر  و IT سال ۱۳۹۴ دانشگاه دولتی

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر
دروس زبان عمومی و تخصصی
زبان عمومی 
کتاب ارشد زبان عمومی (مولفین: زهرا آهنگر و محمد اصفهانی انتشارات سری عمومی ارشد)
www.serieomran.com
 
زبان تخصصی
کتاب ارشد زبان تخصصی (مولفین: ارسطو خلیلی فر و فائقه شاه حسینی انتشارات راهیان ارشد )

 
دروس ریاضیات

ریاضی مهندسی
کتاب ارشد ریاضی مهندسی (مولف: محمود کریمی انتشارات نصیر)

آمار و احتمال مهندسی

کتاب ارشد احتمال (مولف: احمد هژبر انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ارشد آمار و احتمال (مولف: محسن طورانی انتشارات پارسه)

محاسبات‌عددی

کتاب ارشد محاسبات عددی (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ارشد محاسبات عددی (مولف: بهزاد خداکرمی انتشارات راهیان ارشد)

ساختمان‌های گسسته
کتاب ارشد ساختمان گسسته (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
گریمالدی

دروس مشترک
ساختمان‌داده‌ها
کتاب ارشد ساختمان داده ها (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ارشد ساختمان داده ها (مولف: محسن طورانی انتشارات پارسه)
کتاب ۶۰۰ مساله ی ساختمان داده و طراحی الگوریتم(مولف: محمد قدسی انتشارات فاطمی)
CLRS

نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها
کتاب ارشد نظریه زبان ها و ماشین ها( انتشارات راهیان ارشد)
 

مدار منطقی
کتاب ارشد مدار منطقی (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ارشد مدار منطقی (مولفین: ارسطو خلیلی فر و ابوالفضل شیبانی انتشارات راهیان ارشد)

معماری کامپیوتر
کتاب ارشد معماری کامپیوتر (مولف:  هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ارشد معماری کامپیوتر (مولف: فرشاد صفایی انتشارات راهیان ارشد)
سیستم‌عامل 
جزوه ارشد سیستم عامل (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: ابوالفضل طرقی حقیقت انتشارات پارسه)
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: روح الله موسوی طیبی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)  

دروس تخصصی گرایش نرم افزار


کامپایلر
کتاب ارشد کامپایلر (مولف:فردین شاپوری انتشارات کانون نشر علوم)


طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه‌سازی
کتاب ارشد طراحی زبان‌های برنامه‌سازی (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)
جزوه ارشد زبان‌های برنامه‌سازی (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)
طراحی الگوریتم
کتاب ارشد طراحی الگوریتم (مولف:  هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ۶۰۰ مساله ی ساختمان داده و طراحی الگوریتم(مولف: محمد قدسی انتشارات فاطمی)
CLRS

پایگاه‌داده‌ها

کتاب ارشد پایگاه‌داده‌ها  (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)
کتاب ارشد پایگاه‌داده‌ها  (مولف: کیوانپور انتشارات پارسه)
جزوه ارشد  پایگاه‌داده‌ها (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)
سیلبرشاتس و رامز المصری

دروس تخصصی گرایش هوش‌مصنوعی
مدار الکتریکی
کتاب ارشد مدارهای الکتریکی (مولف: کارو زرگر انتشارات پوران پژوهش)
طراحی الگوریتم
کتاب ارشد طراحی الگوریتم (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ۶۰۰ مساله ی ساختمان داده و طراحی الگوریتم(مولف: محمد قدسی انتشارات فاطمی)
CLRS
هوش مصنوعی
کتاب ارشد هوش مصنوعی (مولفین: روح اله عبدی پور و ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)

دروس تخصصی گرایش معماری کامپیوتر
الکترونیک دیجیتال
کتاب ارشد الکترونیک دیجیتال ( انتشارات پوران پژوهش)
انتقال داده
کتاب ارشد انتقال داده( انتشارات راهیان ارشد)
مدار الکتریکی
کتاب ارشد مدارهای الکتریکی (مولف: کارو زرگر انتشارات پوران پژوهش)
VLSI
کتاب ارشد VLSI ( انتشارات راهیان ارشد)

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

 
دروس زبان عمومی و تخصصی
زبان عمومی 
کتاب ارشد زبان عمومی (مولفین: زهرا آهنگر و محمد اصفهانی انتشارات سری عمومی ارشد)
www.serieomran.com
 
زبان تخصصی
کتاب ارشد زبان تخصصی (مولفین: ارسطو خلیلی فر و فائقه شاه حسینی انتشارات راهیان ارشد )

 
دروس مشترک

ساختمان‌های گسسته
کتاب ارشد ساختمان گسسته (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
گریمالدی
 
ساختمان‌داده‌ها
کتاب ارشد ساختمان داده ها (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ارشد ساختمان داده ها (مولف: محسن ابراهیمی مقدم انتشارات نصیر)
کتاب ۶۰۰ مساله ی ساختمان داده و طراحی الگوریتم(مولف: محمد قدسی انتشارات فاطمی)
CLRS
طراحی الگوریتم
کتاب ارشد طراحی الگوریتم  (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ۶۰۰ مساله ی ساختمان داده و طراحی الگوریتم(مولف: محمد قدسی انتشارات فاطمی)
CLRS


مهندسی نرم‌افزار

کتاب ارشد مهندسی نرم افزار (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد) 
جزوه ارشد مهندسی نرم افزار (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)
کتاب مهندسی نرم افزار ویراست هفتم (مولف: راجر اس. پرسمن انتشارات شهیر مک گراو هیل)

شبکه‌های کامپیوتری

کتاب ارشد شبکه‌های کامپیوتری (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد) 
کتاب ارشد شبکه‌های کامپیوتری (مولف: ابوالفضل طرقی حقیقت انتشارات پارسه)
جزوه ارشد شبکه‌های کامپیوتری (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)
کتاب شبکه‌های کامپیوتری (مولفین: راس و کروس)

دروس تخصصی گرایش های امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتری
هوش‌مصنوعی
کتاب ارشد هوش‌مصنوعی (مولفین: روح اله عبدی پور و  ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)

پایگاه‌داده‌ها
کتاب ارشد پایگاه‌داده‌ها  (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)
کتاب ارشد پایگاه‌داده‌ها  (مولف: کیوانپور انتشارات پارسه)
جزوه ارشد  پایگاه‌داده‌ها (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)
سیلبرشاتس و رامز المصری
سیستم‌عامل 
جزوه ارشد سیستم عامل (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: ابوالفضل طرقی حقیقت انتشارات پارسه)
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: روح الله موسوی طیبی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)  

معماری
کتاب ارشد معماری کامپیوتر (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)

کتاب ارشد معماری کامپیوتر (مولف: فرشاد صفایی انتشارات راهیان ارشد)

دروس تخصصی گرایش های
تجارت الکترونیکی 
فناوری اطلاعات
مدیریت سیستم های اطلاعاتی
فناوری اطلاعات پزشکی
هوش‌مصنوعی
کتاب ارشد هوش‌مصنوعی (مولفین: روح اله عبدی پور و ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)

پایگاه‌داده‌ها
کتاب ارشد پایگاه‌داده‌ها  (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)
کتاب ارشد پایگاه‌داده‌ها  (مولف: کیوانپور انتشارات پارسه)
جزوه ارشد  پایگاه‌داده‌ها (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)
سیلبرشاتس و رامز المصری
سیستم‌عامل 
جزوه ارشد سیستم عامل (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: ابوالفضل طرقی حقیقت انتشارات پارسه)
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: روح الله موسوی طیبی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)  
 
مدیریت فناوری اطلاعات
کتاب ارشد اصول و مبانی مدیریت (مولفین: احسان آقا میری و ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)