هدف گذاری و خلق خواسته ها

مهمترین چالش زندگی شما این است که بدانید مهمترین و با اولویت ترین خواسته شما در زندگی چیست؟
که به خودشناسی دقیق نیاز دارد.
موثرترین ابزار شناخت خواسته ها، این است که بگردید سه نفر را پیدا کنید که دقیقا دوست دارید مثل اون ها باشید.

ارسطو خلیلی فر
بنیانگذار و مدیر مسئول انتشارات بابان