کار مهم و غیرفوری

سخنرانی ارسطو خلیلی فر

برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک

نحوه مطالعه صحیح

انواع کار
کار مهم و غیرفوری
کار مهم و فوری
کار غیرمهم و غیرفوری
کار غیرمهم و فوری

کار مهم و غیرفوری از جنس اقدام است و تا دیر نشده که عادت موثر در افراد موثر، برنده، موفق و قهرمان زندگی است.

کار مهم و فوری از جنس پاسخ است و وقتی دیر شده که عادت غیرموثر در افراد غیرموثر، بازنده، ناموفق و قربانی زندگی است cz-lekarna.com.

و انجام کار غیرمهم و غیرفوری و انجام کار غیرمهم و فوری، سرانجام دردی دارد، دردی به نام انجام و مجبور شدن به انجام کارهای مهم و فوری یعنی وقتی دیر شده است. پس برای جلوگیری و مبتلا نشدن به درد انجام کارهای مهم و فوری، انجام کارهای مهم و غیرفوری را به جای انجام کار غیرمهم و غیرفوری و انجام کار غیرمهم و فوری در راس امور زندگی خود، برای همیشه قرار دهید.

عامل حرکت و توقف چیست؟

عامل رنج و لذت چیست؟

زمان: ۵۵ دقیقه

دانلود برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک

سخنرانی ارسطو خلیلی فر در تاریخ 7 بهمن 1394