کتاب شبکه‌های کامپیوتری ارسطو خلیلی فر

توجه: این کتاب بر اساس ویراست‌های جدید سه نویسنده مشهور این درس یعنی کراس  و راس، لئون گارسیا و اندرو تنن‌بام نگارش شده است.

توجه: از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منبع درس شبکه‌های کامپیوتری کتاب کراس و راس و لئون گارسیا معرفی شده است. ما ترجمه احسان ملکیان را برای درس شبکه توصیه می‌کنیم. در کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات از ۵ فصل اول کتاب کراس و راس سوال مطرح می‌گردد. یعنی فصول مفاهیم اولیه، لایه کاربرد، لایه انتقال(حمل)، لایه شبکه و لایه پیوند داده‌ها.

توجه: این کتاب به طور کامل شامل درسنامه‌ای جامع، شیوا و کامل و دقیق در بخش درس و حل فوق تشریحی تست‌های کنکور دولتی و آزاد از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰ در بخش حل تست می‌باشد.

توجه: در سال‌های اخیر طراحان کنکور توجه زیادی به مطالب لایه پیوند داده داشته‌اند، به طور میانگین ۲ تا ۳ تست از ۶ تست مطرح شده در درس شبکه‌های کامپیوتری در سال‌های اخیر از مطالب لایه پیوند داده‌ها بوده است. بنابراین مطالب لایه پیوند داده‌ها از اهمیت بالایی برخودار است.

توجه: در کتاب کراس و راس لایه پیوند داده‌ها مطابق آنچه در کنکور کارشناسی ارشد سوال مطرح می‌گردد مطالب بیان نشده است، اغلب سوالات لایه پیوند داده‌ها از مرجع دوم درس شبکه‌های کامپیوتری معرفی شده از سوی وزارت علوم، یعنی کتاب لئون گارسیا مطرح می‌گردد.

توجه: در سال‌های اخیر طراحان کنکور توجه زیادی به مطالب لایه شبکه، لایه انتقال و لایه کاربرد داشته‌اند، به طور میانگین ۳ تا ۴ تست از ۶ تست مطرح شده در درس شبکه‌های کامپیوتری در سال‌های اخیر از مطالب لایه شبکه، لایه انتقال و لایه کاربرد بوده است. بنابراین مطالب لایه شبکه، لایه انتقال و لایه کاربرد از اهمیت بالایی برخودار است.

توجه: در کتاب کراس و راس لایه شبکه، لایه انتقال و لایه کاربرد مطابق آنچه در کنکور کارشناسی ارشد سوال مطرح می‌گردد مطالب بیان شده است، اغلب سوالات لایه شبکه، لایه انتقال و لایه کاربرد از مرجع اول درس شبکه‌های کامپیوتری معرفی شده از سوی وزارت علوم، یعنی کتاب کراس و راس مطرح می‌گردد.

توجه: کتاب شبکه های کامپیوتری ارسطو خلیلی فر منتشر شده از سوی انتشارات بابان و انتشارات راهیان ارشد، مطالب ارزشمندی جهت درک مطالب شبکه‌های کامپیوتری ارائه کرده است، که تهیه آن را توصیه می‌کنیم.

توجه: با توجه به گستردگی درس شبکه‌های کامپیوتری در کنکور ارشد کامپیوتر و اهمیت بسیار بالای این درس به دانشجویان توصیه می‌کنیم برای این درس در کلاس درس و نکته و تست و تمرین شبکه‌های کامپیوتری شرکت کنند.

مشخصات کتاب نکته و تست شبکه‌های کامپیوتری

عنوان کتاب: نکته و تست شبکه‌های کامپیوتری

مقطع: کارشناسی ارشد و دکتری

مولف: ارسطو خلیلی فر

ناشر: انتشارات راهیان ارشد

نوبت چاپ: سوم

تعداد صفحات: ۴۲۴

سال انتشار: ۱۴۰۰

مقدمه مولف کتاب نکته و تست شبکه‌های کامپیوتری

سرفصل‌های کتاب نکته و تست شبکه‌های کامپیوتری

فصل اول: مفاهیم اولیه


فصل دوم: لایه فیزیکی


فصل سوم:  لایه پیوند داده بخش اول


فصل چهارم: لایه پیوند داده بخش دوم


فصل پنجم: لایه شبکه


فصل ششم: لایه انتقال


فصل هفتم: لایه کاربرد

دانلود کتاب شبکه‌های کامپیوتری

فصل اول: مفاهیم اولیه

دانلود فصل اول کتاب شبکه‌های کامپیوتری جلد اول (مفاهیم اولیه)


فصل دوم: لایه فیزیکی


فصل سوم:  لایه پیوند داده بخش اول


فصل چهارم: لایه پیوند داده بخش دوم


فصل پنجم: لایه شبکه


فصل ششم: لایه انتقال


فصل هفتم: لایه کاربرد

دانلود صدای کلاسی شبکه‌های کامپیوتری

فصل اول: مفاهیم اولیه

دانلود بخش اول صدای کلاسی فصل اول کتاب شبکه های کامپیوتری (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی فصل اول کتاب شبکه های کامپیوتری (مفاهیم اولیه)


فصل دوم: لایه فیزیکی

دانلود بخش اول صدای کلاسی فصل دوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه فیزیکی)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی فصل دوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه فیزیکی)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی فصل دوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه فیزیکی)


فصل سوم:  لایه پیوند داده بخش اول

دانلود بخش اول صدای کلاسی فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی  فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش پنجم صدای کلاسی  فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش ششم صدای کلاسی فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)


فصل چهارم: لایه پیوند داده بخش دوم

دانلود بخش اول صدای کلاسی فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)


فصل پنجم: لایه شبکه

دانلود بخش اول صدای کلاسی فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی  فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش پنجم صدای کلاسی فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش ششم صدای کلاسی فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش هفتم صدای کلاسی فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش هشتم صدای کلاسی فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش نهم صدای کلاسی فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش دهم صدای کلاسی فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش یازدهم صدای کلاسی فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش دوازدهم صدای کلاسی فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)


فصل ششم: لایه انتقال

دانلود بخش اول صدای کلاسی فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش پنجم صدای کلاسی فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش ششم صدای کلاسی فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)


فصل هفتم:  لایه کاربرد


فصل هشتم:  حل تمرین‌های کتاب کراس و راس و تمرین های خانگی دانشگاه امیرکبیر

دانلود فیلم کلاس آنلاین شبکه‌های کامپیوتری

خرید جزوه از طریق لینک مقابل برای شما امکان پذیر است.

تلفن رزرو مشاوره حضوری و تلفنی: ۷۷۹۷۲۸۶۸-۰۲۱

توجه

به سوالات شما در بخش کتاب و مشاوره حداکثر تا ساعت ۸ صبح روزهای زوج پاسخ خواهم داد.

همچنین به سوالات درسی شما مانند حل تست‌ها نیز در بخش مربوط به هر کتاب پاسخ خواهم داد.

موفق و پیروز باشید.

ارسطو خلیلی فر

34 پاسخ ها
« دیدگاه های قدیمی تر
« دیدگاه های قدیمی تر

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *