کلیدهای اولیه و نهایی سازمان سنجش آموزش کشور

دانلود سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه شماره یک رشته مهندسی کامپیوتر دولتی ۱۳۹۳

دانلود سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه شماره دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی ۱۳۹۳

دانلود کلید اولیه سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه شماره یک و دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی ۱۳۹۳

دانلود کلید نهایی سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه شماره یک و دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی ۱۳۹۳


دانلود سوالات کارشناسی ارشد کد A  رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی ۱۳۹۳

دانلود کلید اولیه سوالات کارشناسی ارشد کد A  رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی ۱۳۹۳

دانلود کلید نهایی سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی ۱۳۹۳


دانلود سوالات کارشناسی ارشد کد C دفترچه شماره یک رشته مهندسی کامپیوتر دولتی ۱۳۹۴

دانلود سوالات کارشناسی ارشد کد C دفترچه شماره دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی ۱۳۹۴

دانلود کلید اولیه سوالات کارشناسی ارشد کد C دفترچه شماره یک و دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی ۱۳۹۴

دانلود کلید نهایی سوالات کارشناسی ارشد کد C دفترچه شماره یک و دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی ۱۳۹۴


دانلود سوالات کارشناسی اشد کد C  رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی ۱۳۹۴

دانلود کلید اولیه سوالات کارشناسی ارشد کد C  رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی ۱۳۹۴

دانلود کلید نهایی سوالات کارشناسی ارشد کد F دفترچه رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی ۱۳۹۴

توجه: دفترچه F  هیچگاه از سوی سازمان سنجش منتشر نشد.


دانلود سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه شماره یک رشته مهندسی کامپیوتر دولتی ۱۳۹۵

دانلود سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه شماره دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی ۱۳۹۵

دانلود کلید اولیه سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه شماره یک و دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی ۱۳۹۵

دانلود کلید نهایی سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه شماره یک و دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی ۱۳۹۵


دانلود سوالات کارشناسی ارشد کد A  رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی ۱۳۹۵

دانلود کلید اولیه سوالات کارشناسی ارشد کد A  رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی ۱۳۹۵

دانلود کلید نهایی سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی ۱۳۹۵


دانلود سوالات دکتری کد B رشته مهندسی کامپیوتر دولتی ۱۳۹۵

دانلود کلید اولیه سوالات دکتری کد B رشته مهندسی کامپیوتر دولتی ۱۳۹۵

دانلود کلید نهایی سوالات دکتری کد B دفترچه رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی ۱۳۹۵