کلیدهای اولیه و نهایی سازمان سنجش آموزش کشور

دانلود سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه شماره یک رشته مهندسی کامپیوتر دولتی 1393

دانلود سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه شماره دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی 1393

دانلود کلید اولیه سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه شماره یک و دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی 1393

دانلود کلید نهایی سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه شماره یک و دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی 1393


دانلود سوالات کارشناسی ارشد کد A  رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی 1393

دانلود کلید اولیه سوالات کارشناسی ارشد کد A  رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی 1393

دانلود کلید نهایی سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی 1393


دانلود سوالات کارشناسی ارشد کد C دفترچه شماره یک رشته مهندسی کامپیوتر دولتی 1394

دانلود سوالات کارشناسی ارشد کد C دفترچه شماره دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی 1394

دانلود کلید اولیه سوالات کارشناسی ارشد کد C دفترچه شماره یک و دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی 1394

دانلود کلید نهایی سوالات کارشناسی ارشد کد C دفترچه شماره یک و دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی 1394


دانلود سوالات کارشناسی اشد کد C  رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی 1394

دانلود کلید اولیه سوالات کارشناسی ارشد کد C  رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی 1394

دانلود کلید نهایی سوالات کارشناسی ارشد کد F دفترچه رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی 1394

توجه: دفترچه F  هیچگاه از سوی سازمان سنجش منتشر نشد.


دانلود سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه شماره یک رشته مهندسی کامپیوتر دولتی 1395

دانلود سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه شماره دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی 1395

دانلود کلید اولیه سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه شماره یک و دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی 1395

دانلود کلید نهایی سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه شماره یک و دو رشته مهندسی کامپیوتر دولتی 1395


دانلود سوالات کارشناسی ارشد کد A  رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی 1395

دانلود کلید اولیه سوالات کارشناسی ارشد کد A  رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی 1395

دانلود کلید نهایی سوالات کارشناسی ارشد کد A دفترچه رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی 1395


دانلود سوالات دکتری کد B رشته مهندسی کامپیوتر دولتی 1395

دانلود کلید اولیه سوالات دکتری کد B رشته مهندسی کامپیوتر دولتی 1395

دانلود کلید نهایی سوالات دکتری کد B دفترچه رشته مهندسی فناوری اطلاعات دولتی 1395