گابریل گارسیا مارکز

گابریل گارسیا مارکز

باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای؛ تحویل دهی …

خواه با فرزندی خوب …
خواه با باغچه ای سرسبز …
خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی …
خواه با حل مشکلی هر چند کوچک از بنده ای ….
خواه با نرم افزار یا خدمات خوب…
و اینکه بدانی …

حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده است .

این یعنی تو موفق شده ای!